תקנון העמותה


שם העמותה: אתגרים (ע"ר)

באנגלית Etgarim

 1. מטרות העמותה

 מטרת העמותה היא לסייע בהעצמה ושילוב של אנשים עם מוגבלות בעזרת פעילות ספורטיבית חוץ מועדונית וחברתית.

 1. חברות בעמותה

 חבר בעמותה יהיה

 • (א) בגיר עם מוגבלות או אפוטרופוס של קטין עם מוגבלות המשתתף באחת או יותר מפעילויות העמותה
 • (ב) מתנדב המכהן כנושא משרה בעמותה שהחוק דורש שיהיה חבר בעמותה (לדוגמא, חבר הועד המנהל)
 • (ג) בגיר עם מוגבלות המעוניין להיות חבר עמותה למרות שאינו משתתף בפעילותיה, ושהועד המנהל אישר בקשתו

וכל זאת בתנאי ש

 • (ד) הוא מעוניין להיות חבר בעמותה והגיש בקשה להתקבל כחבר בעמותה
 • (ה) הוא משלם דמי החבר השנתיים, אלא אם כן קיבל פטור מתשלום זה. לא שילם חבר את דמי החבר, תדון ועדת חברים בשאלה האם ימשיך להיות חבר בעמותה.

ובנוסף לכך יהיה חבר

 • (ו) מי שהועד המנהל החליט לכבד ולהתכבד בחברותו למרות שאיננו עונה על הקריטריונים שלעיל (לדוגמא: מייסדי העמותה ו"חברי כבוד" אחרים) ובלבד שהוא מעוניין להיות חבר בעמותה.

במקרים בהם יהיה ספק אם האיש זכאי להיות חבר בעמותה ובפרט בשאלה האם מוגבלותו היא משמעותית מספיק כדי להעניק לו זכות זאת תכריע ועדת חברים שהיא אחת מועדות המשנה של הועד המנהל.

 1. רשויות העמותה

 האסיפה הכללית

 האסיפה הכללית תבצע כל מה שהחוק דורש שיבוצע ע"י האסיפה הכללית וכל מה שהועד המנהל יחליט להביא לאישורה של   האסיפה הכללית, ובכלל זה:

 • (א) תשמע ותדון בדוח הועד המנהל וועדת הביקורת
 • (ב) תבחר את הועד המנהל
 • (ג) תבחר את ועדת הביקורת
 • (ד) תאשר הדוחות הכספיים והמילוליים
 • (ה) תאשר דוחות הביקורת
 • (ו) תמנה רואה חשבון לעמותה
 • (ז) תאשר שינויים בתקנון

ראה גם סעיף 4, התכנסות האסיפה הכללית.

 • הועד המנהל הוא הגוף המנהל העמותה, הוא ממנה ועדות משנה לנושאים שונים וממנה את חברי ההנהלה הפעילה (מנכ"ל, סמנ"כלים, מנהל כספים וכו') ומאציל להם סמכויות.
 • ועדת ביקורת תמונה ע"י האסיפה הכללית ותבצע ביקורת כנדרש על פי סעיף 30 לחוק ועל פי שיקול דעתה. דוחות הביקורת יוגשו ליו"ר הועד המנהל ולאסיפה הכללית.
 • ההנהלה הפעילה

תנהל התפעול השוטף של העמותה ותכלול עובדים שכירים ומתנדבים.

הרכב ההנהלה הפעילה וסמכויותיה יקבעו ע"י הועד המנהל.

 1. התכנסות האסיפה הכללית

 (א) האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה. המועד, המיקום וסדר היום יקבעו ע"י הועד המנהל.

 • (ב) לפני האסיפה תשלח לכל החברים, בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל, הודעה המציינת המועד, המיקום וסדר היום. יעשה מאמץ שההודעה תופץ חודש לפני מועד האסיפה. אם יהיו אילוצים שלא יאפשרו זאת, תופץ ההודעה לכל המאוחר שבועיים לפני מועד האסיפה.
 • (ג) אם בשעה שנקבעה יהיו נוכחים לפחות רבע מחברי העמותה, תתחיל האסיפה בדיוניה. אחרת תדחה פתיחת האסיפה במחצית השעה ובמועד זה תפתח האסיפה בכל מנין וישתתפו בה כל החברים הנוכחים.
 • (ד) חבר המתקשה להגיע לאסיפה יוכל להשתתף בה באמצעות תקשורת מרחוק וזאת בכפוף לכך שהדבר יתואם מראש והינו ניתן לביצוע. יעשה מאמץ סביר שכל חבר המעוניין להשתתף באסיפה באמצעות הטלפון יוכל לעשות זאת.
 • (ה) עם פתיחת האסיפה הכללית תבחר האסיפה יושב ראש ומזכיר לאסיפה
 • (ו) החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות רגיל. אין השתתפות בהצבעה ע"י בא כוח.
 • (ז) בנוסף לאסיפה הכללית השנתית יקראו אספות כלליות שלא מן המניין במקרים הבאים:
  • על פי החלטת הועד המנהל
  • על פי החלטת ועדת הביקורת
  • על פי בקשה עליה יהיו חתומים לפחות 10% מחברי העמותה.
 1. הועד המנהל

 כללי

 הציפיה היא שכל חבר ועד מנהל יקיים 2 הדרישות הבאות:

 • (א) יהיה פעיל בתחום זה או אחר, בעיקר בועדות משנה, או שיהיה תורם משמעותי לעמותה.
 • (ב) ישתתף במרבית ישיבות הועד המנהל.

הועד המנהל יקבע בעצמו את נהליו, דרך כינוסו, קבלת החלטותיו והתנהלותו.

חבר הועד המנהל לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ולא ישתתף בהצבעה בנושא בו קיים ניגוד עניינים.

לועד המנהל סמכות להפסיק חברותו של פלוני בועד המנהל אם נעדר מ – 4 פגישות רצופות מבלי שיהיו לכך סיבות המניחות את הדעת.  החלטה כזו תתקבל רק אם לפחות שני שליש ממשתתפי הפגישה הצביעו בעדה.

 • מבנה הועד המנהל

 הועד המנהל יהיה מורכב משתי קבוצות

 • (א) גרעין של חברים עם מוגבלות שיבחר על ידי האסיפה הכללית (להלן – הגרעין)
 • (ב) מתנדבים שהם מומחים בעלי כישורים וקשרים שיבחרו כחברי הועד המנהל ע"י האסיפה הכללית.

בחירות לועד המנהל יתקיימו אחת לארבע שנים לכל היותר.

 • בחירת הגרעין
 •  (א) הגרעין יכלול 5 חברים עם מוגבלות ויבחר ע"י האסיפה הכללית מקרב החברים עם מוגבלויות.
 • (ב) כל חבר עם מוגבלות, שהוא חבר בעמותה לפחות שנתיים, המעוניין להיות חבר בועד המנהל יגיש מועמדות בכתב שתכלול
  • קורות חיים
  • התחומים בהם הוא יכול / מעוניין להיות פעיל במסגרת הועד המנהל
  • הסכמתו ונכונותו לעמוד בציפיות הכלליות מסעיף 5.1 לעיל.
 • (ג) פירטי המועמדים יופצו בין חברי העמותה יחד עם יתר החומר שיופץ לקראת האסיפה.
 • (ד) משתתפי האסיפה יקבלו דפים עם רשימת המועמדים. כל משתתף יסמן עד 5 מועמדים בהם הוא בוחר. הנבחרים יהיו אלו שקיבלו מספר הקולות הגבוה ביותר. במקרה של שוויון תערך הגרלה.
 • (ה) אם, מסיבה כלשהי, יפסיק מישהו מחברי הגרעין את חברותו בועד המנהל ימונה מי שבא אחריו בבחירות, וזאת בתנאי שהוא עדיין מעוניין בכך. באין מועמדים נוספים ימנו חברי הגרעין חבר כלשהו עם מוגבלות המעוניין בכך ומסכים לציפיות הכלליות מסעיף 5.1. המינוי יהיה תקף עד לבחירות הבאות.
 • בחירה של המתנדבים המומחים

המתנדבים המומחים יבחרו ע"י האסיפה הכללית כמפורט להלן:

 • הצעת חברים לועד המנהל

לקראת האסיפה הכללית בה יבחר הגרעין יציג הועד המנהל היוצא לאסיפה הכללית רשימה בת 10 שמות לכל היותר, המהווה המלצתו באשר למתנדבים שיאיישו את הועד המנהל הבא. ברשימה יפורטו

 • הרקע של כל מועמד
 • באיזה תחומים הוא יהיה פעיל
 • הסכמתו לציפיות מסעיף 5.1 לעיל

הרשימה בשלמותה תוצג לפני האסיפה הכללית לאישור.

אם לא תאשר האסיפה הכללית את הרשימה בשלמותה, יכין הגרעין רשימה מתוקנת שתוצג בשלמותה לאישור באסיפה כללית שלא מן המניין.

 • החלפת חבר ועד מנהל שחברותו הופסקה

אם הופסקה חברותו של חבר בועד המנהל בין אם בגין היעדרות מישיבות כאמור לעיל, בין אם התפטר ובין אם נפטר, רשאי הועד המנהל למנות חבר אחר במקומו. מינוי זה יאושר ברוב קולות. למרות זאת, אם כל חברי הגרעין יתנגדו למינוי זה, הוא לא יתבצע. המינוי יהיה תקף עד לבחירות הבאות.

 • משקיפים / משתתפים

במהלך כהונתו של הועד המנהל רשאי יו"ר הועד, בין ביוזמתו ובין לפי בקשת חברי הועד, לזמן לישיבותיו מתנדבים מומחים נוספים, שיתפקדו כמשקיפים / משתתפים, זאת על פי צרכים שיעלו מעת לעת.

 • מספר חברי הועד המנהל

הועד המנהל ימנה 15 חברים לכל היותר.

 • יו"ר הועד המנהל

הועד המנהל יבחר מבין חבריו, את יו"ר הועד. הבחירה חייבת להיות מאושרת ע"י לפחות 2/3 מחברי הועד המשתתפים בדיון.

 • ועדות משנה

 לצורך פעילותו ימנה הועד המנהל ועדות משנה שיהיו מורכבות ממתנדבים שיבחרו ע"י הועד המנהל על פי כישוריהם והתאמתם לתפקיד. מתנדבים אלו יכולים להיות או לא להיות חברי הועד המנהל. סמכות הועדות תוגבל למתן המלצות לועד המנהל. יעשה מאמץ שבכל ועדה יהיה לפחות חבר אחד עם מוגבלות וזאת כאמור בכפוף לכישוריו והתאמתו.

מספר הועדות ותפקידן ישתנה מעת לעת על פי הצרכים. הועדות במועד זה הן:

 • ועדת כספים שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • התקציב. תכנון וביצוע
  • התזרים. תכנון וביצוע
  • הדוחות הכספיים
  • וכל נושא אחר הקשור לניהול הכספי של העמותה.
 • ועד גיוס משאבים שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • יצירת קשר עם תורמים גדולים
  • פיקוח על תהליכי גיוס המשאבים הנהוגים בעמותה
  • יזום ואישור של אירועים שמטרתם היא גיוס משאבים
  • וכל נושא אחר הקשור לגיוס משאבים בעמותה
 • ועדת תפעול שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • לימוד ואישור המבנה הארגוני של העמותה
  • בקרה על התאמתם של אנשי המפתח לתפקידם
  • בקרה על רמות תקורת כח אדם בעמותה
  • וכל נושא אחר הקשור לתפעול העמותה.
 • ועדת כח אדם שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • בקרה שהעמותה פועלת בהתאם לחוק בכל הקשור להעסקת כח אדם.
  • יעוץ בכל אירוע הקשור לעובד בו נדרשת הבנה של האופן בו על העמותה לנהוג
  • וכל נושא אחר הקשור לניהול כח אדם בעמותה.
 • ועדה מקצועית שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • פיתוח ענפי הפעילות העמותה
  • פתיחת ענפים נוספים
  • סגירה או צמצום של ענפים קיימים
  • מרבית חברי ועדה זו יהיו חברים עם מוגבלויות
 • ועדה אקדמית שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • גיבוש טכניקות למחקר והערכה, אובייקטיביות ככל שניתן, שהעמותה באמת פועלת להשגת מטרותיה
  • יעשה ניסיון להיעזר באנשי אקדמיה בתחום
 • ועדת חברים שעיסוקיה יהיו בין השאר
  • כל נושא פרטני הקשור לחברי העמותה
  • מתן פטור או הנחות מתשלום דמי חבר
  • קבלת חברים חדשים לעמותה גם אם לא עמדו בכל התנאים לחברות המצוינים בתקנון זה
  • וכל נושא פרטני אחר הקשור לחברי העמותה
  • מרבית חברי ועדה זו יהיו חברים עם מוגבלויות
 1. ועדת ביקורת

 ועדת הביקורת תמונה ע"י האסיפה הכללית, תמלא את תפקידיה בהתאם לסעיף 30 לחוק ותבחר את נושאי הביקורת על פי שיקול דעתה.

הועדה תקבע את נהלי עבודתה, כינוס ישיבותיה וניהולן.

הועדה תבחר יו"ר מקרב חבריה.

 1. שונות
 • (א) כל שנאמר בתקנון זה בלשון זכר – משמעו וכוונתו גם בלשון נקבה
 • (ב) פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.
 • (ג) נכסי העמותה והכנסותיה משמשים וישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
 • (ד) זכויות החתימה בשם העמותה – הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי הועד ו/או העמותה ו/או עובדיה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימתם של שני מורשי חתימה יחד, תחייב את העמותה.